Owady chronione

Stan prawny

Aktualizacja stanu na dzień 1.04.2022.


Dz.U.2016.2183 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
§  6. pkt. 1, 6, 10,11.

Dz.U.2021.0.1098 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Rozdział 11. Przepisy karne

Artykuł 127a  - o posiadaniu
Artykuł 131. - o zabijaniu
Artykuł 132 - o orzekaniu

Aktualne:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt Dz.U.2016.2183
https://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2016/000/2183

§  6.
1.  W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478 i 480-592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania;
....
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
....
10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
...
11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;


Ustawa o ochronie przyrody - Stan prawny aktualny na dzień: 01.04.2022

Dz.U.2021.0.1098 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Rozdział 11. Przepisy karne  

Art.  127a.  [Naruszenie zasad pozyskiwania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową]
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2.  Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/#ustawa-o-ochronie-przyrody/art-131/
https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/#ustawa-o-ochronie-przyrody/rozdzial-11-przepisy-karne/4435/,ustawa-o-ochronie-przyrody/art-131/
https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/art-131/#ustawa-o-ochronie-przyrody/rozdzial-11-przepisy-karne/4435/,ustawa-o-ochronie-przyrody/art-131/,ustawa-o-ochronie-przyrody/rozdzial-11-przepisy-karne/4435/,ustawa-o-ochronie-przyrody/art-131/

INNE ŹRÓDŁO na dzień 13 lutego 2022 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przyrody-17091515/roz-11

Dz.U.2021.0.1098 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Rozdział 11. Przepisy karne

Art. 131. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy 

Kto:..
1a) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową pkt 1 lit. a i b przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54 zakaz chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt w sposób mogący powodować zanik lub zaburzenia populacji tych zwierząt,

13) wbrew przepisom art. 125 warunki niszczenia roślin, zwierząt lub grzybów lub ich siedliska, nieobjętych formami ochrony przyrody lub zabijania zwierząt zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów,
14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową - podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 132. Stosowanie do orzekania w sprawach o wykroczenia przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 odpowiedzialność karna za naruszenie zakazów lub niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony przyrody i art. 131 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Adnotacja:

"To wymiar kary przesądza o tym czy mamy do czynienia z przestępstwem (zbrodnia/występek) czy wykroczeniem.
Definicja występku jest zawarta w art. 7 § 3 kodeksu karnego:
Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc."

https://entomo.pl/forum/viewtopic.php?p=291824#p291824