MOTYLE (Lepidoptera)
 
Motyle dzienne - Galeria (przykładowe gatunki)
 
Paziowate - Papilionidae
 
Papilio machaon
Papilio podalirius
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Zerynthia polyxena
 
Papilio machaon
Papilio podalirius
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Zyrynthia polyxena
 
Bielinkowate - Pieridae
 
Colias croceus samiec
Coilas crocues samica
Colias palaeno
 
Colias croceus
Colias croceus
Colias palaeno
 
Rusałkowate - Nymphalidae
 
Apatura ilia
Apatura ilia
Apatura ilia
Apatura iris
 
Apatura ilia
Apatura ilia
Apatura ilia
Apatura iris
 
Limenitis populi
Limenitis populi
Limenitis camilla
Neptis rivularis
Neptis sappho
 
Limenitis populi
Limenitis populi
Limenitis camilla
Neptis rivularis
Neptis sappho
 
Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Nymphalis xanthomelas
Nymphalis vaualbum
 
Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Nymphalis xanthomelas
Nymphalis vaualbum
 
Inachis io
Vanessa atalanta
Polygonia c-album
Polygonia c-album
Nymphalis antiopa
 
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Polygonia c-album
Nymphalis antiopa
 
Argynnis paphia
Argynnis pandora
Argynnis laodice
Issoria lathonia
 
Argynnis paphia
Argynnis pandora
Argynnis laodice
Issoria lathonia
 
Euphydryas aurinia
Euphydryas maturna
 
Euphydryas aurinia
Euphydryas maturna
 
Hipparchia semele
Hipparchia semele
Chazara briseis
 
Hipparchia semele
Hipparchia semele
Chazara briseis
 
 
 
Modraszkowate - Lycaenidae
 
Lycaena dispar
Lycaena dispar
Lycaena hippothoe
Lycaena hippothoe
Heodes alciphron
 
Lycaena dispar
Lycaena dispar
Lycaena hippothoe
Lycaena hippothoe
Heodes alciphron
 
Polyommatus bellargus
Polyommatus bellargus
Polyommatus bellargus
Polyommatus damon
Polyommatus daphnis
 
Polyommatus bellargus
Polyommatus bellargus
Polyommatus bellargus
Polyommatus damon
Polyommatus daphnis
 
Polyommatus dorylas
Scolitantides orion
Maculinea teleius
Maculinea teleius
Maculinea teleius
 
Polyommatus dorylas
Scolitantides orion
Maculinea teleius
Maculinea teleius
Maculinea teleius (spód)
 
Thecla betulae
Thecla quercus
 
Thecla betulae
Thecla quercus
 
 
 
 

entomo @ 2001-2024 https://entomo.pl