z powrotem
      
Oznaczanie: Cortodera z Turcji - C.steineri lub C.discolor

 

Problem:
Czym jest Cortodera złowiona w Yenice (TR eur.)
 

Materiał porównawczy

C.cf.discolor,  Yenice, Turkey, 3 exx. R.Królik leg.;
C.steineri, Greece, 1 ex.;

opis gatunku C.discolor (fr.) and C.steineri Sama

 
Opis:
Różnica między Cortoderami zaznacza się wg. opisu w owłosieniu przedplecza i pokryw oraz w budowie:

- czarne owłosienie przedplecza i pokryw ..............  C.steineri Sama
- szare owłosienie przedplecza i pokryw  ...............  C.discolor Fairmaire

Badanie:
W wyniku obejrzenia 3 okazów do oznaczenia i 1 okazu porównawczego C.steineri z Grecji:

1 ex z Grecji posiada owłosienie pokryw szczecinowate czarne z niewielką ilością szarych włosków. Owłosienie przedpl. długie, stojace oraz krótsze,  nieprzylegające. Kolor owłosienia przedpl. czarny z brunatnordzawym wpadającym w rude (ciemne, lecz nie tylko czarne).

 
2 okazy z Yenice mają na pokrywach tylko czarne owłosienie. Owłosienie pokryw jest czarne i czarno-brunatne. Owłosienie przedplecza składa się z dwóch rodzajów owłosienia - z długiego, stojącego oraz nieco bardziej przylegającego (krótsze).  Okaz (Yenice) posiada częściowo szare owłosienie pokryw, głównie wzdłuż brzegu pokryw (patrząc z góry) - na przedpleczu włoski szarawe (nie czarne)
 
Porównanie:
Okaz z Grecji odpowiada opisowi - posiada czarne owłosienie z pewna ilością rudawych włosków. Przedplecze nieco jaśniej owłosione niż pokrywy.
Okazy z Yenice również posiadają czarne owłosienie, z czego dwa w stopniu wiekszym niż okaz z Grecji. Trzeci okaz posiada pewną część włosków jaśniejszych w stopniu nie odróżniającym go od greckiej C.steineri.
uwaga: włoski są błyszczące i czasami można odnieść wrażenie, że jest duża ilość włosków srebnych i rdzawych.
 
Wniosek:
Cortodera z Yenice to Cortodera steineri - okazy są nawet nieco bardziej czarno owłosione od porównawczego okazu greckiego. Cecha odpowiada opisowi gatunku.
 
Dyskusja:
Stwierdzenie Cortodera steineri w Turcji europejskiej każe zweryfikować oznaczenia Cortoder discolor z Bułgarii oraz Turcji (z tej części Turcji nie była dotąd podawana). C.discolor opisana z Turcji jest szeroko występującym gatunkiem od Syrii do ... i na to pytanie trudno w obecnej sytuacji jednoznacznie odpowiedzieć. Wg. obecnego stanu wiedzy - do Bułgarii.
Brak okazów porównawczych C.discolor z Turcji środkowej uniemożliwia mi jednoznaczne potwierdzenie - że Cortodera z Yenice nie jest C.discolor.
 

Opis Cortodera discolor:
" .... Oblongue, epaisse, convexe, entierement d'un noir assez brillant, recouvert d'une pubescence grisatre, soyeuse sur le dessous du corps .... corselet retreci assez brusquement en avant; au milieu, un sillon bien morque tres lisse ..."

Po translacji:
Oblong, thick, convex, entirely of a black shining, covered enough with a pubescence grisatre, silky on the lower part of the body corselet retreci rather abruptly ahead;  in the medium, a very smooth quite marque furrow.


Short english version:

Problem:
What is Cortodera from Yenice?

Comparative material: C.?discolor,  Yenice, Turkey,  3 exx. R.Królik leg.; C.steineri, Greece, 1 ex.; orig. description C.discolor (fr.) and C.steineri Sama

Description:
Main differences this two similar species are:
- black hairs on pronotum and elytra - C.steineri
- gray hairs on pronotum and elytra - C.discolor

Diagnosis:
1 ex from Greece (C.steineri) have more black hairs (gray hair are, too!)
3 ex from Yenice have only black hairs.

Comparison:
Specimen from Greece descriptive - black hair possesses from sure quantity of reddish little hairs . Przedplecze gleam hairy depression of cover somewhat.
Specimens from Yenice possess black hair also, from what two in degree wiekszym depression specimen from Greece. Third specimen possesses sure part of brighter little hairs in degree no distinguishing him from Greek C.steineri.
Attention: little hairs are shiny and sometimes it it was been possible to achieve impression, that large quantity of little hairs srebnych is and rust.

Result: Cortodera from Yenice is Cortodera steineri - specimens are even somewhat more blackly hairy from comparative Greek specimen. They answer description of species.
Discussion:
Affirming Cortodera steineri in European Turkey tells to verify sign Cortodera discolor from Bulgaria as well as Turkey (from this part of Turkey she was not passed). C. discolor from Turkey is wide distributed species from Syria to ... and onto this question hard in present situation to answer unambiguously. Accord to present state of knowledge - to Bulgaria.
Lack of comparative specimens C.discolor in my coll. from central Turkey make impossible me clear cut confirmation - that Cortodera from Yenice is not C.discolor

S.steineri is not present (in literature) from Europe (probably all determination C.discolor are in fact C.steineri.). In other words: C.steineri present in Europe as C.discolor (wrong determination).

    

Jacek Kurzawa, 13.X.2003

 

powrót

entomo©2001 - 2016  - https://www.entomo.pl/